Dejavnosti

Naročniki (po: ZJN-3)

 • izdelava študij izvedljivosti
 • izdelava investicijskih programov
 • izdelava vlog za pridobitev sredstev
 • izdelava vlog za pridobitev posojil
 • izdelava ekonomske dokumentacije
 • izdelava finančno ekonomskih analiz
 • ekonomsko svetovanje
 • pregled in novelacija ekonomske dokumentacije
 • izdelava predinvesticijske zasnove
 • izdelava analiz stroškov in koristi
 • izdelava študij primernosti za sofinanciranje
 • strokovno svetovanje glede možnosti pridobitve povratnih in nepovratnih sredstev
 • ocenjevanje vlog
 • izvedba strokovnih izobraževanj
 • strokovno svetovanje pri izbiri ustreznega postopka javnega naročanja
 • priprava osnutkov dokumentacije pred začetkom postopka javnega naročanja
 • uskladitev javnega naročila z veljavnimi predpisi
 • integracija vseh evropskih predpisov v razpisno dokumentacijo
 • strokovno svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije (obseg po dogovoru)
 • pregled in novelacija razpisne dokumentacije
 • strokovno svetovanje pri pogajanjih, strokovnem in konkurenčnem dialogu
 • priprava predloga odgovora in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije
 • objava odgovorov na vprašanja in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil
 • objava odgovorov na vprašanja in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti
 • strokovno svetovanje pri odpiranju ponudb
 • priprava dokumentacije za odpiranje ponudb
 • priprava pogodbe o izvedbi del na podlagi javnega naročila
 • strokovno svetovanje o dopustnih dopolnitvah ponudbe po roku za oddajo ponudb
 • pregled prejetih ponudb in svetovanje o dopolnjevanju formalno nepopolnih ponudb
 • priprava predloga odločitve o oddaji naročila
 • sestava aktov, ki morajo biti sprejeti v postopku oddaje javnega naročila
 • izdelava končnega poročila o izvedbi javnega naročila
 • strokovno svetovanje in pomoč pred podpisom pogodbe
 • strokovno svetovanje pri posameznih dejanjih tekom postopka oddaje javnega naročila
 • strokovno svetovanje naročniku v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku
 • svetovanje naročniku v postopkih skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja
 • strokovno svetovanje pri postopkih oddaje naročil v tujini
 • strokovno svetovanje pri izvedbi postopkov za meddržavno, medteritorialno sodelovanje
 • pregled in svetovanje glede obstoječe dokumentacije naročnika
 • strokovno svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije skladno z PRAG, pravili EIB…

Zasebni naročniki

 • ekonomsko svetovanje
 • izdelava vlog za pridobitev posojil
 • izdelava ekonomske dokumentacije
 • strokovno svetovanje glede možnosti pridobitve povratnih in nepovratnih sredstev
 • izdelava finančno ekonomskih analiz
 • izdelava študij izvedljivosti
 • izdelava investicijskih programov
 • pregled in novelacija ekonomske dokumentacije
 • izdelava predinvesticijskih zasnov
 • izdelava analiz stroškov in koristi
 • izdelava študij primernosti za sofinanciranje
 • strokovno svetovanje in izdelava dokumentacije skladno z merili EIB, EBRD…
 • izvedba strokovnih izobraževanj

Ponudniki (po: ZJN-3, ZJNPov)

 • strokovno svetovanje pri posameznih dejanjih tekom postopka oddaje ponudbe
 • strokovno svetovanje pri izdelavi ponudbe
 • svetovanje ponudnikom na odpiranju ponudb
 • svetovanje ponudnikom na vpogledu v ponudbe konkurenčnih ponudnikov
 • svetovanje ponudnikom v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku
 • priprava pisnih opozoril na odločitev naročnika
 • priprava zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila
 • priprava zahteve za zahtevo za dostop do informacij javnega značaj
 • svetovanje ponudnikom glede dostopa do informacij javnega značaja
 • strokovno svetovanje pri pozivih na dopolnitev ponudb
 • izvedba strokovnih izobraževanj

Iz Slovenije v tujino

 • strokovno svetovanje pri oddaji ponudb v drugih državah (Hrvaška, …), od oddaje ponudbe do pravnomočnosti odločitve
 • strokovno svetovanje pri oddaji ponudb v postopkih skladno s PRAG, EIB, EBRD
 • izvedba strokovnih izobraževanj

Iz tujine v Slovenijo

 • svetovanje ponudnikom iz tujih držav pri pripravi in oddaji ponudb v Sloveniji
 • pregled in svetovanje glede prijave na naročila in natečaje v Sloveniji in na Balkanu

V okviru projektov, za katere je SL CONSULT pripravljal vloge in ostalo dokumentacijo za sofinanciranje iz različnih EU skladov,
so naši naročniki pridobili več kot 1.500.000.000 EUR nepovratnih sredstev.