Djelatnosti

Javni naručitelji

 • izrada studija izvodljivosti
 • izrada investicijskih programa
 • izrada aplikacija za dodjelu sredstava
 • izrada aplikacija za dodjelu zajmova
 • izrada ekonomske dokumentacije
 • izrada financijsko-ekonomskih analiza
 • ekonomsko savjetovanje
 • pregled i novelacija ekonomske dokumentacije
 • izrada predinvesticijskih studija
 • izrada analiza troškova i koristi
 • izrada studija prihvatljivosti za sufinanciranje
 • stručno savjetovanje o mogućnostima dobivanja povratnih i bespovratnih sredstava
 • ocjenjivanje aplikacija
 • pružanje usluga stručne edukacije
 • stručno savjetovanje pri odabiru odgovarajućeg postupka javne nabave
 • priprema radnih verzija dokumentacije prije početka postupka javne nabave
 • usklađenje javne nabave s važećim propisima
 • integracija europskih propisa u dokumentaciju za nadmetanje
 • stručno savjetovanje u pripremi dokumentacije za nadmetanje (opseg prema dogovoru)
 • pregled i novelacija dokumentacije za nadmetanje
 • stručno savjetovanje u pregovaračkom postupku javne nabave i natjecateljskom dijalogu
 • priprema prijedloga odgovora i dodatnih pojašnjenja u vezi s dokumentacijom za nadmetanje
 • stručno savjetovanje u postupku otvaranja ponuda
 • priprema dokumentacije za otvaranje ponuda
 • priprema ugovora o izvođenju radova na temelju provedenog postupka javne nabave
 • stručno savjetovanje o dopuštenim dopunama ponuda nakon isteka roka za dostavu ponuda
 • pregled pristiglih ponuda i savjetovanje vezano uz dopunu ponuda
 • priprema prijedloga za donošenje odluke o odabiru
 • sastavljanje ostalih aktova u postupku javne nabave
 • stručno savjetovanje i pomoć prije potpisa ugovora
 • stručno savjetovanje vezano uz pojedine radnje u postupku javne nabave
 • stručno savjetovanje u žalbenom postupku
 • savjetovanje naručitelja u postupcima sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
 • stručno savjetovanje u postupcima javne nabave u inozemstvu
 • stručno savjetovanje u postupcima za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata
 • pregled i savjetovanje vezano uz postojeću dokumentaciju naručitelja
 • stručno savjetovanje u pripremi dokumentacije za nadmetanje sukladno s PRAG-om, pravilima EIB-a…

Privatni naručitelji

 • ekonomsko savjetovanje
 • izrada aplikacija za dodjelu zajmova
 • izrada ekonomske dokumentacije
 • stručno savjetovanje o mogućnostima dobivanja povratnih i bespovratnih sredstava
 • izrada financijsko-ekonomskih analiza
 • izrada studija izvodljivosti
 • izrada investicijskih programa
 • pregled i novelacija ekonomske dokumentacije
 • izrada predinvesticijskih studija
 • izrada analiza troškova i koristi
 • izrada studija prihvatljivosti za sufinanciranje
 • stručno savjetovanje i izrada dokumentacije sukladno s kriterijima EIB-a, EBRD-a…
 • pružanje usluga stručne edukacije

Ponuditelji

 • stručno savjetovanje vezano uz pojedine radnje u postupku dostave ponude
 • stručno savjetovanje u pripremi ponude
 • savjetovanje ponuditelja na otvaranju ponuda
 • savjetovanje ponuditelja vezano uz uvid u ponude konkurentnih ponuditelja
 • savjetovanje ponuditelja u žalbenom postupku
 • priprema zahtjeva za pristup informacijama
 • savjetovanje ponuditelja vezano uz pravo na pristup informacijama
 • stručno savjetovanje u pojašnjenjima i upotpunjavanju ponude
 • pružanje usluga stručne edukacije

Iz Hrvatske u inozemstvo

 • stručno savjetovanje tijekom postupka pripreme i dostave ponuda u drugim državama (Slovenija, …), od dostave ponude do izvršnosti odluke o odabiru ili poništenju
 • stručno savjetovanje tijekom pripreme i dostave ponuda u postupcima sukladno s PRAG-om, EIB-om, EBRD-om
 • pružanje usluga stručne edukacije

Iz inozemstva u Hrvatsku

 • savjetovanje ponuditelja iz stranih država u postupku pripreme i dostave ponuda u Hrvatskoj
 • pregled i savjetovanje vezano uz prijavu na nadmetanja i natječaje u Hrvatskoj i na Balkanu

U okviru projekata za koje je SL CONSULT pripremio aplikacije i drugu dokumentaciju za sufinanciranje iz različitih fondova EU naši su naručitelji dobili više od 1.500.000.000 EUR bespovratnih sredstava.